Dokumenty Archiwalne

Dokumenty Archiwalne

Projekt skierowany jest do osób  fizycznych (w tym bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo, zatrudnieni), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i niekorzystających równolegle z innych środków publicznych w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowo:

 • co najmniej 5% (3 osoby) będą stanowiły osoby w wieku 15-30 lata
 • co najmniej 5% (3 osoby) będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia

W ramach projektu preferencyjne pożyczki udzielane są w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł, na okres do 60 miesięcy, w tym dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału pożyczki w okresie do 6 miesięcy.

Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty zawiązane z przyznaniem pożyczki.  

Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w szczególności na:

a)   nabycie środków trwałych,
b)   budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
c)   zakup wyposażenia,
d)   zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
e)   zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f)    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem   sprzętu,
g)   na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne z podanym w umowie o pożyczkę  przeznaczeniem.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Do pobrania dokumenty rekrutacyjne:

    1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    2. Formularz rekrutacyjny
    3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
    4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    5. Karta oceny formalnej
    6. Karta oceny merytorycznej

Do pobrania dokumenty dotyczące udzielania pożyczki:

 1. Regulamin udzielania pożyczek
 2. Wniosek o pożyczkę
 3. Kwestionariusz wnioskodawcy
 4. Procedura prac Komisji Oceny Wniosków
 5. Wzór Biznes Planu – część opisowa
 6. Wzór Biznes Planu – część finansowa
 7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis
 9. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 10. Karta oceny merytorycznej wniosku o pożyczkę
 11. Umowa pożyczki - wzór
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 13. Osobisty kwestionariusz dla Poręczyciela
 14. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 15. Upoważnienie do BIG
Projekt Jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego